×

FORGOT YOUR DETAILS?

ส่งข้อความ A2P SMS (แอปพลิเคชันเพื่อบุคคล)

A2P Messaging เป็นกระบวนการส่งข้อความมือถือจากแอพพลิเคชั่นไปยังผู้ใช้มือถือ
A2P SMS Messaging นั้นเรียกว่า SMS องค์กรหรือ SMS มืออาชีพและโดยปกติจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
การสื่อสารกับผู้บริโภค, การตรวจสอบผู้ใช้บริการออนไลน์, หรือการแจ้งเตือนในกรณีส่งข้อความด้วยรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)
จากที่กล่าวมาข้างต้น การสื่อสารนี้เริ่มต้นจากแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือของแต่ละบุคคลเช่นเดียวกับกรณีของ P2P SMS.
A2P ใช้ในกรณีใดบ้าง?:  Bulk SMS, SMS Marketing, SMS API, SMS OTP (รหัสผ่านครั้งเดียว), SMS Notification

        คุณสมบัติการส่งข้อความ SMS ของ A2P

----

Single SMS | Bulk SMS

ส่ง SMS เดี่ยว
& SMS เป็นกลุ่ม

Personal SMS / Customized SMS

ส่ง SMS ส่วนตัว
ข้อความถึงผู้รับแต่ละคน

Real Time SMS Report

รายงานการส่ง SMS
ตามเวลาจริง

Compose SMS in any Language

รองรับการส่ง SMS
ในทุกภาษา

SMS Schedule

ตั้งเวลาการส่ง SMS
ตามเวลาที่ต้องการ

SMS Transaction

ส่งข้อความถึงผู้รับ
500 SMS / วินาที

SMS API and Web SMS

การใช้ผ่านเว็บที่เป็นมิตร
และการใช้งานผ่าน API

API SMS

รองรับ SMS API ทั้งหมด
HTTP , SMPP , SS7 , FTP

SMS Resend | SMS Valisity Period

Resend ข้อความอัตโนมัติ
เมื่อส่งไม่ถึงผู้รับ

Bulk SMS service
TOP